SQL Server存储过程创建和修改

9/1/2015来源:SQL技巧人气:5354

SQL Server存储过程创建和修改

打开SQL Server 2005的管理工具,选中需要创建存储过程的数据库,找到“可编程性”,展开后可以看到“存储过程”。右键点击它,选择“新建存储过程”,右侧的编辑窗口打开了,里面装着微软自动生成的SQL Server创建存储过程的语句。

将存储过程的名字,参数,操作语句写好后,点击语法分析,没有错误就直接“F5”运行就好了,存储过程创建完毕,以下是一个基本的存储过程的代码:

1 CREATE PROCEDURE Get_Data  2  (  3    @Dealer_ID VARCHAR(50)  4   )  5   AS  6 SELECT * FROM myData WHERE Dealer_ID = @Dealer_ID

既然创建存储过程已经会了,那么修改还会难吗?显然不会。修改存储过程也是相当的容易。首先,刷新当前数据库的存储过程列表,这时就能看到你刚创建的存储过程的名字了,右键点击它,选择修改,右侧又打开了一个编辑窗口,装着的就是修改存储过程的代码(如下)

1 ALTER PROCEDURE [dbo].[Get_Data]  2  (  3    @Dealer_ID VARCHAR(50)  4   )  5   AS  6 SELECT * FROM myData WHERE Dealer_ID = @Dealer_ID

简单的修改下吧,代码如下

1 ALTER PROCEDURE [dbo].[Get_Data]  2  (  3    @Dealer_ID VARCHAR(50),4    @Period VARCHAR(20)5   )  6   AS  7   SELECT * FROM myData WHERE Dealer_ID = @Dealer_ID AND Period = @Period

F5 成功执行,修改存储过程完成。http://www.cnblogs.com/sosoft/开始写了一个存储过程,用来实现数据的插入操作,说白了就是添加数据。这个存储过程的代码如下:

 1 CREATE PROCEDURE PROC_INSERT_DATA_ID 2  @DealerID varchar(50) 3 AS 4 BEGIN 5     DECLARE @COUNT INT   6     7     SET @COUNT = (SELECT COUNT(*) FROM myDATA_Details WHERE DealerID = @DealerID) 8     IF (@COUNT>0)   9       BEGIN  10         DELETE FROM myDATA_Details WHERE DealerID = @DealerID  11         INSERT INTO myDATA_Details (DealerID) VALUES (@DealerID)  12       END  13     ELSE  14       BEGIN  15         INSERT INTO myDATA_Details (DealerID) VALUES (@DealerID)  16       END  17   END

F5一下,创建成功,调用它插入数据,OK,没问题插入成功,达到了预期的目的用于更新数据,代码如下:

 1 CREATE PROCEDURE PROC_INSERT_DATA_DETAIL 2     @DealerID varchar(50), 3     @FieldName varchar(2000), 4     @FieldValue varchar(2000) 5   AS 6   BEGIN 7     DECLARE @Count INT 8     SET @Count = (SELECT COUNT(*) FROM myDATA_Details WHERE DealerID = @DealerID) 9 10     IF (@COUNT>0)11       BEGIN12         UPDATE myDATA_Details SET DealValue = @FieldValue WHERE DealerID = @DealerID13       END14     ELSE15       BEGIN16         INSERT INTO myDATA_Details (DealerID) VALUES (@DealerID)17       END18   END

或者:修改后的代码

 1 ALTER PROCEDURE PROC_INSERT_DATA_DETAIL 2     @DealerID varchar(50), 3     @FieldName varchar(2000), 4     @FieldValue varchar(2000) 5   AS 6   BEGIN 7     DECLARE @Count INT 8     DECLARE @StrSQL VARCHAR(2000) 9     SET @Count = (SELECT COUNT(*) FROM myDATA_Details WHERE DealerID = @DealerID)10 11     IF (@COUNT>0)12       BEGIN13         SET @StrSQL = 'UPDATE myDATA_Details SET '+ @FieldName + ' = ''' [email protected] + ''' WHERE DealerID = '+ @DealerID14         EXEC(@StrSQL)15       END16     ELSE17       BEGIN18         INSERT INTO myDATA_Details (DealerID) VALUES (@DealerID)19         SET @StrSQL = 'UPDATE myDATA_Details SET '+ @FieldName + ' = ''' [email protected] + ''' WHERE DealerID = '+ @DealerID20         EXEC(@StrSQL)21       END22   END